Mortifikasjon i debitors interesse

/ / / Mortifikasjon i debitors interesse

Mortifikasjon kan også skje i debitors interesse, for eksempel hvis et allerede innfridd dokument er kommet bort. I så fall vil mortifikasjon hindre at debitor må betale en gang til dersom dokumentet dukker opp igjen. Kreditors behov for mortifikasjon er fordi fordringen fortsatt eksisterer, mens debitors behov for mortifikasjon er når fordringen er bortfalt fordi den allerede er betalt, fordi den var ugyldig, fordi den ikke er til eller senere har falt bort av andre grunner. Debitor kan risikere at gjelden gjenoppstår etter regelen om kreativ legitimasjon i gjeldsbrevloven § 15 ved cesjon av gjeldsbrevet til en godtroende cesjonar. Derfor kan debitor ha et behov for å få omsetningsgjeldsbrevet mortifisert.

Det er fire kumulative vilkår for at debitor skal kunne kreve mortifikasjon. For det første må det dreie seg om et ”omsetningsskuldbrev eller anna omsetningspapir”. Med ”anna omsetningspapir” menes dokument som kan være gjenstand for kreativ legitimasjon på samme måte som omsetningsgjeldsbrev. For det andre må skyldneren gjøre det sannsynlig at ”skyldnaden er fallen bort eller ikkje er til”. Det er når fordringen ikke eksisterer at debitor har behov for mortifikasjon av dokumentet som gir liv til fordringen. For det tredje må det være grunn til å tro at dokumentet er ”øydelagt eller bortkome”. For debitor er det betryggende at dokumentet mortifiseres, selv om det ikke er behov for det hvis det er ødelagt. Men hvis det er bortkommet, er det selvsagt behov for mortifikasjon. For det fjerde at ”serlege grunnar gjer det rimeleg”. Dette vilkåret innebærer at debitor ikke kan oppnå mortifikasjonsdom med mindre det foreligger særlige grunner. Det er hensynet til omsetningslivet, som tilsier at debitor selv bør bære ansvaret dersom han har innfridd gjeld uten å få tilbake gjeldsbrevet eller senere har mistet det. Dersom noen misbruker sin legitimasjon til senere å selge gjeldsbrevet til en godtroende cesjonar, er det lovens mening at debitor er nærmest til å bære risikoen. Ved ihendehavergjeldsbrev gjelder et femte tilleggsvilkår, det er at det må gjøres ”truleg at dokumentet vart øydelagt i ei serskild hending”.