Vilkår/forbehold

Ingen må basere egen rettsstilling på generelle råd og allmenn informasjon som formidles generelt over denne siden ut fra egen fortolkning. Nettsiden er kun å betrakte som allmennopplysning, og informasjon på www.jusinfo.no er derfor ikke nødvendigvis direkte overførbar til en konkret tvist. Dette gjelder både rettsstoffet og praktiske råd og tips om opptreden i en tvist som gis på nettsiden på generelt grunnlag.

Videre påpekes at den konkrete rettsregel som vil bli brukt på din tvist, vil være avhengig av fortolkningen av flere rettskildefaktorer enn de som nødvendigvis kan tas med i fremstillingen i beskrivelsen av en generell regel, herunder praksis og reelle hensyn. Som nevnt under «Vurdering av risiko» vil fakta og bevisvurderingen være avgjørende for om man har et krav, og avgjørende for om en rettsregel får anvendelse.

Det er først ved rådgivning fra advokat i en konkret sak at det ytes rettshjelp, der den enkelte advokat blir ansvarlig for informasjon og rådgivning relatert til en aktuell tvist etter å ha vurdert faktum. For å sikre seg mot rettstap i en tvist, må således advokat kontaktes.

Jusinfo.no er heller ingen rettskilde, ettersom nettsiden ikke er utarbeidet etter vitenskapelig metode. Du kan derfor ikke vise til sitater fra siden og påberope sitatene som juridisk teori i rettskildemessig sammenheng/rettsanvendelse. Imidlertid står siterte rettskilder på egne ben som rettskilder. Rettsområdene er heller ikke forsøkt behandlet uttømmende, idet det er foretatt et utvalg av praktiske hensyn. Fremstillingene er derfor fragmentariske og ikke dekkende for alle sider av rettsområdene.

All tekst eies av Oslo Advokat RUV AS (Org nr.: 921 144 229) og er underlagt copyright ©

Det tas generelt forbehold om endringer i rettstilstanden og eventuelle feil, ufullstendigheter og unøyaktigheter. Dersom det oppdages feil, ufullstendigheter eller unøyaktigheter som bør presiseres eller rettes opp, vil det bli satt pris på om du kunne sendt en e-post til anders@ruv.no