Rettshjelpere og gratis rettshjelp

Fra og med midten av 90-tallet kom en ny virksomhet – rettshjelpere. Rettshjelpere er jurister som driver rettshjelpsvirksomhet uten advokatbevilling.

Rettshjelpere har samme utdannelse og gjør det samme utenrettslige juridiske arbeide som en advokat gjør, og må stille sikkerhet for sin virksomhet etter domstolloven § 219. Den praktiske forskjellen mellom advokat og rettshjelper, er at rettshjelpere må få rettens samtykke fra sak til sak, for å kunne representere en part som prosessfullmektig under en rettssak, jf. domstolloven § 218 fjerde ledd.

Rettshjelpere vil gjennomgående ta lavere betalt enn advokater. Mange rettshjelpere markedsfører at de tar halv pris i forhold til advokatkostnader. I NOU 2002:18 pkt. 11.5.1 uttales følgende om prisnivået hos rettshjelpere:

”Gjennomsnittsprisen blant rettshjelpere som i første rekke tilbyr rettshjelp til privatpersoner er ca. 850 kr per time inkl. moms, men med store variasjoner. Gjennomsnittsprisen eksklusiv moms er 681 kr. 10 av rettshjelperne har oppgitt reell timepris. Den gjennomsnittlige reelle timeprisen ligger på ca. 515 kr. Antallet observasjoner er få. En nærmere omtale av undersøkelsen følger i avsnitt 12.3. Det generelle inntrykket er at rettshjelpere som gir sin bistand til privatpersoner har et prisnivå som ligger noe under advokaters prisnivå”.

En billigere løsning ved behov for juridisk bistand vil således kunne være å ta kontakt med et rettshjelperfirma.

Dersom man ikke har råd til verken advokat eller rettshjelper, finnes det ved universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø rettshjelpsordninger som kan hjelpe deg gratis med juridisk rådgivning, herunder skriving av brev og ringe til aktuelle instanser og motparter for deg. Man har gjerne visse sakstyper som prioriteres som husleiesaker, samlivsbrudd, gjeldsforhandlinger, innvandringsspørsmål, oppsigelser i arbeidsforhold og fengslinger.

I Oslo finnes Jussbuss som kan finnes på http://www.jussbuss.no/ og for kvinner i Oslo finnes også JURK på http://www.jurk.no/no/front/ I Bergen finnes Jussformidlingen som kan finnes på http://www.jussformidlingen.no/ I Tromsø finnes Jusshjelpa i Nord-Norge som kan finnes på http://uit.no/jusshjelpa/ I Trondheim finnes Jusshjelpa i Midt-Norge som kan finnes på http://www.jushjelpa.no/