Rettskilder

www.lovdata.no

Lovdata er en stiftelse som publiserer rettskilder i en søkbar database. Alle gjeldende norske lover og de mest sentrale forskrifter, er tilgjengelige gratis på siden. Også betalingstjeneste for rettspraksis, forarbeider, artikler og andre rettskilder mv.

www.domstol.no

www.domstol.no er en gratis informasjonsside for domstolene i Norge. Siden publiserer nye Høyesterettsdommer, som er tilgjengelige i en kort periode.

Tolkingsuttalelser fra Justisdepartementets Lovavdeling

Justisdepartementets Lovavdeling avgir tolkinger på tvilsspørsmål for offentlige myndigheter, både innenfor privat og offentlig rett. Siden inneholder nylig avsagte uttalelser.

Odelstingsproposisjoner

Forarbeider: Regjeringens lovforslag til Stortinget i form av nye Ot. prp.

Nye lagmannsrettsdommer fra lovdata.no

Nye Høyesterettsdommer fra lovdata.no

Oversikt over Norges traktater fra lovdata.no

Nye rundskriv fra Regjeringen fra regjeringen.no

Bibsys

Bibliotekenes felles søkedatabase. Juridisk faglitteratur kan søkes opp og lokaliseres på respektive bibliotek. Skannet faglitteratur kan også søkes opp og leses online.

Juridisk fakultetsbibliotek i OsloJuslenker

Advokatforeningens sider under advokatenhjelperdeg.no med samling lenker til rettskilder og rettsstoff sortert under rettsområder.

Sammendrag av nye dommer fra EMD

Sammendrag på norsk av dommer fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg – EMD.