Om Jusinfo

Jusinfo.no inneholder informasjon om sentrale rettsregler innenfor 28 vanlige rettsområder. Bruk av nettsiden er gratis.

Jusinfo.no er laget for å være et slags juridisk oppslagsverk, der privatpersoner og bedrifter kan få mer informasjon om et rettsområde.

Formålet med informasjonen på Jusinfo.no er at du raskt kan finne informasjon om juridiske spørsmål, slik at du er bedre rustet til å forstå egen rettsstilling i en aktuell eller påtenkt tvist. Jusinfo.no har forsøkt å lage en selvstendig og enhetlig fremstilling av rettsstoffet, og har relevante sitater fra lovtekst, dommer og forarbeider, slik at du som leser kan få innblikk i rettskildene direkte. Siden inneholder også praktiske tips generelt sett i tvister og søksmål mv., og har også lenker som kan gi ytterligere informasjon. Informasjonen på Jusinfo.no må imidlertid ikke oppfattes som juridiske råd eller anbefalinger som er direkte overførbare i forhold til konkrete tvister ut fra egen fortolkning, og vi viser i denne forbindelse til Vilkår/forbehold.

Nettsiden fungerer ved at du klikker deg inn på et rettsområde, og deretter klikker deg inn på undertemaet du vil lese mer om. Når sidemenyen kommer opp, vil det komme opp en boks med undertemaer når du peker på temaet med musen, og en ytterligere boks med kapittelinndelinger vil komme opp når du peker på hvert undertema. På denne måten slipper du å lese hele teksten for rettsområdet, og kan klikke deg rett inn på det relevante undertema som du vil lese om.

Det er viktig for folk å ha juridisk kunnskap om rettigheter og plikter, overfor andre private og overfor det offentlige. I NOU 2002:18 pkt. 4.5 ble det sagt følgende om folks behov for juridisk kunnskap og kostnadene ved å skaffe seg juridisk kunnskap:

«Undersøkelser av det udekkede rettshjelpsbehovet tyder på at en relativt stor andel av befolkningen har uløste juridiske problemer som de ikke får hjelp til. Kunnskapen om egne juridiske problemer, ønsket om å løse dem og i hvor stor grad folk foretar aktive handlinger for å løse problemene, varierer. Det vil trolig alltid foreligge et udekket rettshjelpsbehov slik de rettssosiologiske undersøkelsene vanligvis definerer det udekkede behovet«.

Det er Oslo Advokat RUV AS som har utarbeidet siden i årene 2007-2011, der advokat Anders Flatabø har fagansvar. Siden ble i 2021 lagt om til en nyere versjon i WordPress, og skal utvikles videre og oppdateres. Siden er også skrevet av og i samarbeid med andre jurister og jusstudenter som har skrevet utredninger og delutredninger til nettsiden. Følgende personer har bidratt med tekst til nettsiden: Robert Voldhuset (barnerett), Linn Eidissen (barnevernsrett, forvaltningsrett og helserett), Linn S. Løvlien (barnevernsrett), Camilla Berg (boligrett), Hedda Molteberg Nilssen (dynamisk tingsrett, statisk tingsrett og pengekravsrett), Helene Lohne (trygderett), Alexander Skjønberg (arbeidsrett) og Ambrina Shaik (forbrukerrettslige temaer).

Jusinfo.no inneholder ca. 1700 A4-sider med tekst, og det vil derfor være vanskelig å holde alt rettsstoffet oppdatert til enhver tid, selv om sentrale endringer skal forsøkes innarbeidet etter hvert. Dersom det oppdages feil eller unøyaktigheter som bør presiseres eller rettes opp, vil det bli satt pris på om du kunne sendt en e-post til anders@ruv.no

Vi håper at nettsiden er til nytte for deg, og at den kan hjelpe deg med å sikre dine interesser i en tvist eller unngå en unødvendig eller dårlig fundert tvist.