Grov legemsbeskadigelse

Grov legemsbeskadigelse er regulert i straffeloven § 231.

”§ 231. Den, som bevirker eller medvirker til, at en anden tilføies betydelig Skade paa Legeme eller Helbred, straffes for grov Legemsbeskadigelse med Fængsel i mindst 2 Aar. Har han handlet med Overlæg, kan Fængsel inntil 21 år anvendes, saafremt Forbrydelsen har havt Døden tilfølge”.

Bestemmelsen omfatter grov vold, hvor det har ligget innenfor forsettet til gjerningsmannen at det kan oppstå slik betydelig skade som bestemmelsen krever som følge, for at bestemmelsen skal komme til anvendelse.

Om kravet til følgen betydelig skade er oppfylt vil bero på om legaldefinisjonen i straffeloven § 9 er oppfylt:

”Ved betydelig Skade paa Legeme eller Helbred forstaaes i denne Lov Skade, hvorved nogen mister eller faar væsentlig Svækkelse paa Syn, Hørsel, Taleevne eller Evne til at forplante sin Slægt, bliver vanfør, udygtig til at fortsætte sit Erhverv eller i høi Grad vansiret, falder i livsfarlig eller langvarig Sygdom eller bliver påført alvorlig psykisk skade. Som betydelig Skade ansees det ogsaa, naar Forbrydelsen øves mod en svanger Kvinde, og Fosteret som Følge heraf faar Skade eller gaar tilgrunde”.

I ny straffelov § 11 er betydelig skade på legeme og helse definert slik:

”Med betydelig skade på legeme og helse menes tap eller vesentlig svekkelse av en sans, et viktig organ eller en viktig legemsdel, vansirethet, livsfarlig eller langvarig sykdom, eller alvorlig psykisk skade. Betydelig skade er det også når et foster dør eller skades som følge av en straffbar handling”.

Strafferammen er fengsel inntil 15 år, men inntil 21 år dersom handlingen er foretatt ved overlegg (handlingen og følgen er overveid på forhånd).