Hva er motregning

/ / / Hva er motregning

Hvis to personer skylder hverandre penger kan de gjøre opp ved å motregne de to beløpene mot hverandre. A skylder for eksempel B 100 kr og B skylder A 100 kr. Her faller de to kravene bort da de fullt ut dekker hverandre. Dersom A hadde skyldt B 1000 kr og B hadde skyldt 500 kr, ville A fortsatt skyldt B 500 kr etter at B har motregnet. Motregning er altså en oppgjørsmåte, som innebærer at partene beholder de pengene som normalt skulle vært overført til motparten. Ved motregning opphører fordringene altså helt eller delvis.

Den fordringen som motregneren har på motparten, kalles motkrav, mens den annen fordring kalles hovedkrav. Motregning skjer oftest defensivt; altså man møter at krav om betaling med et krav om motregning. Motregningen gjøres som et forsvar mot et betalingskrav. Offensiv motregning er også mulig her vil den ene parten kreve motregning før den annen part har krevd ham for gjelden først.

Motregningen kan være frivillig eller tvungen. Er partene enige om motregningen er den frivillig, og partene inngår da samtidig avtale om at hverandres fordringer mot hverandre motregnes så langt som avtalt. Partene kan ha avtalt på forhånd at de skal motregne, eller de kan ha blitt enige om dette når fordringene var oppgjørsmodne. Enkelte bransjer har fastlagt kutyme for hvordan fordringer motregnes. Det er en alminnelig regel i norsk rett om ensidig motregningsrett, altså tvungen motregning. Adgangen til å foreta tvungen motregning er basert på ulovfestet rett og reglene bygger på rettslogiske slutninger fra reglene om ordinær betaling av krav.

Motregningsretten gir sikkerhet mot manglende betalingsevne hos skyldneren. Dersom hovedkravet er like stort som motkravet har den som motregner full sikkerhet for sitt krav. Tvungen motregning er samfunnsøkonomisk nyttig da denne retten bidrar til at det kan gis kreditt i situasjoner hvor man ellers ville vært mer forsiktige.

Det negative ved tvungen motregning er at den medfører at den ene parten som kanskje har behov for kontanter ikke vil få disse. Ja, han får slettet hele eller deler av sin gjeld, men dersom vedkommende har behov for kontanter til å forsørge familien vil motregningsretten til motparten virke veldig negativt for ham.

Hensynet til rimelighet og rettferdighet kan trekke i retning både for tvungen motregning og i mot denne retten.