Inkassovarsel

Før inkasso settes igang, har skyldner krav på å få et skriftlig varsel om inkasso og betalingsfristen gitt i inkassovarselet må ha løpt ut, jf. inkassoloven § 9 første ledd. Bestemmelsen er et forbud mot å sette i verk inkassotiltak før skyldneren er varslet. Inkassoloven § 9 lyder:

”§ 9. Inkassovarsel og betalingsfrist Før en inkassator kan sette i verk inkassotiltak, skal fordringshaveren eller inkassatoren a) etter kravets forfall ha sendt skyldneren skriftlig varsel på papir om at inkasso vil bli satt i verk, og b) i varslet ha gitt skyldneren en betalingsfrist som må ha løpt ut uten at beløpet er betalt. Fristen for betaling etter første ledd skal være minst 14 dager regnet fra det tidspunkt da varslet ble sendt. Betalingen skal anses å ha skjedd innen fristen dersom betalingsoppdraget er mottatt av bank innen fristens utløp”.

For det første er det ikke adgang til å sette i gang inkassoprosessen før kravet er forfalt, jf. § 9 første ledd (a). Hvis fordringen forfaller ved påkrav, kan ikke inkassovarselet sendes sammen med påkravet. Dette må sendes separat og etter at påkravet er kommet frem til debitor. Skyldneren har krav på et skriftlig inkassovarsel med en betalingsfrist på minst 14 dager fra varselet sendes. Dersom debitor ikke har betalt innen denne fristen har utløpt, kan inkasso iversettes.

Fristen i varselet etter annet ledd ikke være mindre enn 14 dager, som regnes fra den dagen varselet er sendt. Det betyr at i denne perioden skal det ikke betales renter eller gebyrer. For å rekke fristen holder det at betalingsoppdraget er mottatt av banken innen fristen. Følgende ble sagt om fristens lengde i Ot.prp.nr.2 1997-1998 s. 114:

”Betalingsfristens lengde skal være minst 14 dager. Fristens siste dag blir samme ukedag som varselet ble sendt, selv om dette f eks er en helligdag. Se imidlertid i pkt 5.7.6 om at plikten til « god inkassoskikk » kan tilsi lengre betalingsfrist når det foreligger tungtveiende grunner som gjør at den ordinære fristen må anses som urimelig kort. (Ett eksempel kan være dersom varselet sendes ut onsdag før påske.)”

Ved inkassovarsel kan fordringshaveren kreve en tidel av inkassosatsen, som siden den 1. januar 2009 har vært kr 59 (1/10 av kr. 590,-), jf. inkassoforskriften § 1-1 tredje ledd og § 1-2 annet og fjerde ledd.