Avbestillingsforsikring mot sykdom

/ / / Avbestillingsforsikring mot sykdom

Arrangøren er pålagt å tilby avbestillingsbeskyttelse, som gir rett til å avbestille kostnadsfritt eller mot et mindre administrasjonsgebyr, jf. pakkereiseloven § 4-3 første ledd.

Minstekravet er at kunden er beskyttet mot: plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade eller død hos kunden selv eller i hans husstand eller nærmeste familie. Det inntrufne må i tillegg enten hindre eller gjøre det uforsvarlig at kunden gjennomfører reisen. Det samme gjelder hvis det skjer med noen i reisefølget og det er urimelig å kreve at kunden skal gjennomføre pakkereisen.

Avbestillingsbeskyttelsen gjelder også hvis hendelsen er plutselig og alvorlig og det derfor ikke er rimelig at kunden fortar reisen, jf. pakkereiseloven § 4-3 tredje ledd.

”§ 4-3. Avbestillingsbeskyttelse ved sykdom, ulykkeshendelse m.v. Arrangøren skal tilby kunden en avbestillingsbeskyttelse som skal gi ham rett til å avbestille pakkereisen vederlagsfritt, eventuelt mot et mindre administrasjonsgebyr. Avbestillingsbeskyttelsen skal minst gi kunden rett til å avbestille pakkereisen dersom det før denne er påbegynt inntreffer plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade eller død hos kunden selv, i hans husstand eller nærmeste familie (ektefelle, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre eller søsken) som hindrer eller gjør det uforsvarlig for kunden å gjennomføre pakkereisen. Retten til avbestilling skal også gjelde dersom hindringen rammer en annen i reisefølget, og det er urimelig å kreve at kunden skal gjennomføre pakkereisen uten at vedkommende person er med. Avbestillingsbeskyttelsen skal også omfatte hendelser som er av plutselig og alvorlig karakter og som kunden verken kjente til eller burde ha kjent til da avtalen ble inngått og som gjør at det ikke er rimelig å kreve at kunden benytter seg av pakkereisen. Kunden må så snart som mulig etter hendelsen varsle arrangøren eller formidleren om at pakkereisen avbestilles. Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om avbestillingsbeskyttelsen, herunder regler om størrelsen på et eventuelt administrasjonsgebyr etter første ledd”.

Det holder med at hendelsene har inntruffet før avreise. Tidsaspektet er her noe kortere enn i pakkereiseloven § 4-1. En nærmere beskrivelse er gitt i forarbeidene i Ot.prp.nr.35 (1994-1995) s. 43:

”Bestemmelsen pålegger arrangøren å tilby kunden en avbestillingsbeskyttelse. Annet ledd regulerer hva beskyttelsen minst skal omfatte. Det er altså ikke noe i veien for at det tilbys en mer omfattende beskyttelse. Kunden skal minst ha rett til å avbestille pakkereisen dersom han selv eller noen i hans husstand eller nærmeste familie før pakkereisens begynnelse plutselig utsettes for alvorlig sykdom, ulykkesskade eller død, som hindrer eller gjør det uforsvarlig for kunden å gjennomføre reisen. Kunden skal også ha rett til å avbestille dersom hendelser som nevnt rammer en annen i reisefølget og det av den grunn er urimelig at kunden skal gjennomføre reisen. Tredje ledd utvider beskyttelsen til også å omfatte andre upåregnelige hendelser av alvorlig karakter som gjør det urimelig å kreve at kunden benytter seg av reisen. Det tenkes her på hendelser som inntreffer i kundens private sfære. Det må dreie seg om hendelser som har direkte betydning for kunden. Det vil f.eks kunne dreie seg om brann eller vannlekkasje som medfører betydelig skade på kundens eiendom. Av første ledd fremgår det at pakkereisen skal kunne avbestilles vederlagsfritt. Dette innebærer ikke at det ikke skal være adgang til å ta betaling for beskyttelsen. Departementet har imidlertid ikke funnet det riktig å regulere i loven i hvilken grad betaling kan kreves. Dette kan eventuelt gjøres i forskrift, jf fjerde ledd. Uansett kan det kreves et mindre administrasjonsgebyr som reflekterer de faktiske kostnader ved avbestillingen. I § 4-3 ligger det ikke noe krav om at arrangøren selv må være ansvarlig for beskyttelsen. Det er nok at han tilbyr tilstrekkelig beskyttelse gjennom f.eks et forsikringsselskap”.