Opptak i husstand

En leietaker har rett til å ta opp i sin husstand ektefelle og kjæreste som blir samboer, og deres slektninger i rett opp- eller nedstigende linje uten samtykke fra utleier. Dette inkluderer også fosterbarn, jf. husleieloven § 7-1. Opptak av andre krever samtykke fra utleier, men utleier kan kun nekte om det foreligger særlig grunn for det med hensyn til den aktuelle personens forhold eller på grunn av såkalt overbefolkning. Det klassiske eksempelet er at personen er en ”notorisk bråkmaker”.

Regelen om at utleier kan nekte opptak i husstanden på bakgrunn av overbefolkning er ny fra 01.09.09, jf. Innst. O. nr. 27 (2008-2009) kapittel 18. Det er foreløpig ingen rettspraksis på området, men etter utformingen av regelen vil den trolig kun omfatte tilfeller hvor de som blir tatt opp i husstanden ikke er slektninger i rett opp- og nedstigende linje, jf. Innst. O. nr. 27 (2008-2009) kapittel 8.