Revurdering av uføregraden

/ / / Revurdering av uføregraden

I følge folketrygdloven § 12-12 første ledd skal uføregraden revurderes dersom det skjer en vesentlig endring i forhold som har betydning for inntektsevnen/arbeidsevnen.

En uførepensjonist kan ha en inntekt opptil en inntektsgrense ved siden av uførepensjonen uten at det anses å foreligge en vesentlig endring. Dette gjelder når det har gått ett år siden uførepensjon ble innvilget eller uføregraden forhøyet. Det er da anledning til å ha en årlig pensjongivende inntekt opp til grunnbeløpet, en såkalt friinntekt. Ved gradert ytelse kommer denne friinntekten i tillegg til den inntekten som ble forutsatt ut fra restinntektsevnen. Dette går fram av folketrygdloven § 12-12 annet ledd.

I følge § 1 i forskrift om inntekt for uførepensjonister gjelder inntektsgrensen i forhold til kalenderåret.