Om uførepensjon

Etter folketrygdloven § 12-1 er formålet med uførepensjon å sikre inntekt for personer som har nedsatt inntektsevne eller arbeidsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte. Begrepet inntektsevne er for å beskrive evnen til å skaffe seg inntektsgivende arbeid og begreper arbeidsevne er for tilfeller hvor det dreier seg om redusert evne til å utføre arbeid i hjemmet, jf. forarbeidene Ot. prp. nr. 29 (1995-1996) s. 121.