Ny fremtidig uførestønad

Det er i forbindelse med den generelle pensjonsreformen nødvendig å tilpasse også uførepensjonen til denne reformen. Det er derfor i NOU 2007: 4 Ny uførestønad og ny alderspensjon til uføre fremsatt forslag til en del endringer i uførepensjonen. Det er foreløpig ikke fremsatt konkrete forslag til lovendringer, dette er ventet fremsatt i løpet av 2010.

Hovedelemenetene i utvalgets forslag til ny uførestønad er som følger, jf. NOU 2007: 4 punkt 1.2.2:

”Uføreytelsen beregnes som 66 prosent av tidligere inntekt og skattlegges som lønn. Beregninger viser at dette kan gi noe høyere ytelser etter skatt enn dagens ordning, og et mindretall anbefaler derfor en noe lavere utmålingsprosent (64).

Det settes et tak på inntektsgrunnlaget for beregning av uføreytelsen på 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (G).

Brutto minsteytelse økes i forhold til dagens uførepensjon, for å kompensere for økt skatt.

Den garanterte minsteytelsen til unge uføre økes også for å kompensere for økt skatt.

Tidligere inntekt, grunnlaget for beregningen av uførestønaden, fastsettes som gjennomsnittet av inntekten i de tre beste av de fem siste årene før uføretidspunktet.

Uføreytelsen graderes ikke etter sivilstand.

Det skal gis tillegg til uføreytelsen til personer med forsørgingsansvar for barn under 18 år. Utvalget er delt i synet på hvordan barnetillegget bør utformes. Flertallet går inn for at det gis et barnetillegg som ikke er behovsprøvd og som er på samme nivå som barnetillegget i den nye tidsbegrensede inntektssikringen. Mindretallet mener det bør gis et høyere, behovsprøvd barnetillegg på samme nivå som barnetillegget i dagens uførepensjon. Et samlet utvalg mener at det bør vurderes å innføre en øvre grense for hvor stor samlet ytelse kan være, i forhold til mulig arbeidsinntekt.

Utvalget er også delt i synet på hvordan reglene for avkorting av uførestønaden mot arbeidsinntekt bør være. Flertallet mener det bør innføres en gradvis avkorting av uførestønaden over et lite toleransebeløp. Ett mindretall går inn for et høyere toleranse-/fribeløp. Et annet mindretall mener dagens avkortingsregler og friinntekt på 1 G bør videreføres.

Utvalgets forslag innebærer at beregningsreglene for uføreytelsen er lagt nært opp mot beregningsreglene for den nye tidsbegrensede inntektssik-ringen i folketrygden, slik de er beskrevet i St.meld. nr. 9 (2006–2007). Hensikten er å gi små og forutsigbare endringer i inntekt ved overgang fra den nye tidsbegrensede ordningen til uførestønad. På noen områder vil det trolig likevel bli en forskjell. Den viktigste forskjellen er trolig at beregningsgrunnlaget for ytelsene blir ulikt. Utvalget foreslår at beregningsgrunnlaget («tidligere inntekt») for uførestønaden fastsettes til gjennomsnittet av inntekten i de tre beste av de fem siste årene før uføretidspunktet. Dette vil i gjennomsnitt gi et noe høyere beregningsgrunnlag enn i den nye tidsbegrensede inntektssikringen, der det vurderes å ta utgangspunkt i inntekten i en kortere periode. Dersom utmålingsprosenten er den samme, vil dermed den gjennomsnittlige uførestønaden bli noe høyere enn dersom beregningsgrunnlaget hadde vært det samme som i den tidsbegrensede ordningen.”