Gradert uførepensjon

Dersom hele inntektsevnen/arbeidsevnen er tapt kan vedkommende få hel uførepensjon, jf. folketrygloven § 12-11 første ledd. I følge folketrygdloven § 12-11 annet ledd gis det gradert yteelse tilsvarende den inntektsevnen/arbeidsevnen som er tapt dersom vedkommende har tapt en del av sin inntektsevne/arbeidsevne. Uførepensjonen graderes med intervaller på 5 %. I følge lovforarbeidene Ot. prp. nr. 102 (2001-2002) punkt 7.2.2 er dette for å unngå uheldige terskelvirkninger.

Ved økt arbeidsinnsats kan det ytes uførepensjon med en uføregrad ned til 20 %. Det forutsetter at vilkåret om 50 % nedsettelse av evnen til å utføre inntektsgivende arbeid var oppfylt i første omgang, slik at det er kun ved å utvide arbeidsinnsatsen at det kan gis uførepensjon med en uføregrad ned til 20 %. Dette kommer fram av folketrygdloven § 12-11 tredje ledd.