Foreløpig uførepensjon

Når en person har satt frem krav om uførepensjon, kan det ytes en foreløpig pensjon i ventetiden, dersom det er sannsynlig at vedkommende vil få innvilget uførepensjon. Dette går fram av folketrygdloven § 12-16. Det ytes ikke foreløpig uførepensjon dersom vedkommende kan dekke utgiftene til livsopphold ved hjelp av andre inntekter. Foreløpig uførepensjon graderes og beregnes på samme måte som vanlig uførepensjon, bortsett fra at det ikke ytes særtillegg.