Tap av pensjonsgivende inntekt

Medlemmet må tape pensjonsgivende inntekt for å få rett til sykepenger, jf. folketrygdloven § 8-3 første ledd. I følge folketrygdloven § 3-15 er pensjonsgivende inntekt i hovedsak lik personinntekt etter skatteloven § 12-2. Det fastsettes pensjonsgivende inntekt fra det året medlemmet fyller 13 år til 75 år. Et medlem som er for ung til å fastsatt pensjonsgivende inntekt kan likevel få rett til sykepenger, jf. folketrygdloven § 8-3 første ledd.

I dom av Borgarting Lagmannsrett LB-2004-31971 kom lagmannsretten til at vedkommende ikke hadde dokumentert inntektstap som følge av sykdom verken som arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende. Vedkommende var daglig leder i et firma hvor han også var styreformann. Trygdede hadde arbeidet mens han var sykmeldt, firmaet var ikke registrert i Brønnøysundregistrene og han hadde ikke vært registrert i arbeidstakerregisteret da kravet ble fremmet. Det var heller ikke betalt arbeidsgiveravgift. I det hele tatt var omstendighetene rundt vedkommendes virksomhet og firma uklare.