Sykepenger fra trygden,

Etter arbeidsgiverperioden yter folketrygden sykepenger. I følge folketrygdloven § 8-17 yter i tillegg folketrygden sykepenger når arbeidstaker har rett til sykepenger i de første 16 kalenderdagene, men arbeidsgiver ikke er forpliktet til å gi sykepenger. Det er tilfellet for eksempel dersom arbeidstaker ikke har vært ansatt fire uker hos arbeidsgiver. Folketrygden yter også sykepenger under streik og lockout, under nødvendig kontrollundersøkelse som krever minst 24 timers fravær og når arbeidstakeren er donor.

Aktuell ukeinntekt omregnet til årsinntekt er som hovedregel sykepengegrunnlaget når folketrygden yter sykepenger, jf. folketrygdloven § 8-30. Aktuell ukeinntekt reguleres i folketrygdloven § 8-28. Det er gjennomsnittlig arbeidsinntekt per uke i en nærmere bestemt periode før vedkommende ble arbeidsufør. Det fremkommer at lovlig fravær uten lønn holdes utenfor beregningen. Beregningsperioden fastsettes ulikt alt etter arbeidsforholdes art. For eksempel skal de fire siste ukene legges til grunn i et arbeidsforhold med fast arbeidstid og timelønn. Har arbeidsforholdet vart mindre enn fire uker legges hele arbeidsperioden til grunn. Den siste måneden legge til grunn i et arbeidsforhold med fast arbeidstid og månedslønn. Har arbeidstakeren fått en varig lønnsendring i løpet av de siste fire ukene, legges perioden etter lønnsendringen til grunn. Et langt tidsrom som er representativt må legges til grunn dersom arbeidsforholdet har skiftende inntekter og arbeidsperioder.

Det som regens med når den aktuelle ukeinntekten skal fastsettes er i hovedsak lønn, jf. folketrygdloven § 8-29 første ledd. Videre i folketrygdloven § 8-29 står det mer spesifikt hva som regnes med og ikke regnes med. Lønn for overtid tas for eksempel bare med når overtiden er pålagt. Feriepenger regnes ikke med.

I følge folketrygdloven § 8-30 annet ledd skal pensjonsgivende inntekt legges til grunn som sykepengegrunnlag når folketrygden yter sykepenger dersom den aktuelle ukeinntekten omregnet til årsinntekt avviker mer enn 25 % fra den pensjonsgivende årsinntekten.