Sykepengenes varighet

I følge folketrygdloven § 8-5 ytes det sykepenger i opptil tolv uker dersom medlemmet ikke kan utføre det arbeidet som vedkommende hadde på sykemeldingstidspunktet men som ellers er arbeidsfør. I slike tilfeller er det et vilkår at vedkommende har meldt seg som arbeidssøker til Arbeids- og velferdsetaten og at arbeidsforholdet er opphørt.

Retten til sykepenger fra folketrygden opphører når en arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende har mottatt sykepenger fra folketrygden som hovedregel i til sammen 248 dager i de siste tre årene, jf. folketrygdloven § 8-12 første ledd. Det ytes sykepenger opptil 260 dager fra folketrygden dersom folketrygden også utbetaler sykepenger i de første 16 kalenderdagene. I følge folketrygdloven § 8-12 annet ledd må det gå 26 uker med arbeidsførhet før en eventuell ny rett til sykepenger fra folketrygden i opptil så mange dager. Folketrygden yter sykepenger fem dager i uken, jf. folketrygdloven § 8-11.

Hvis arbeidsforholdet midlertidig avbrytes i mer enn 14 dager, faller retten til sykepenger bort, bortsett fra når det er snakk om turnusordninger eller lignende. Dette går fram av folketrygdloven § 8-15.