Sykepengegrunnlag

Sykepengegrunnlag

Sykepengegrunnlaget reguleres av folketrygdloven § 8-10 og er den inntekten sykepengene regnes ut etter. Årlig kan ikke sykepengegrunnlaget overstige seks ganger grunnbeløpet. I arbeidsgiverperioden gjelder denne begrensninger bare overfor den enkelte arbeidsgiver. Sykepengegrunnlaget per dag utgjør 1/260 av sykepengegrunnlaget per år når folketrygden yter sykepenger, fordi sykepenger ytes for alle dager i uken unntatt lørdag og søndag, jf. folketrygdloven § 8-11.

Sykepengegrunnlaget varierer alt ettersom det er sykepenger under arbeidsgiverperioden, sykepenger som utbetales fra folketrygden eller det er snakk om selvstendig næringsdrivende.

Minsteinntekt

Det er et vilkår for sykepenger at sykepengegrunnlaget utgjør minst 50 % av grunnbeløpet, jf. folketrygdloven § 8-3 andre ledd. Dette gjelder imidlertid ikke for sykepenger i arbeidsgiverperioden.