Selvstendig næringsdrivende

I følge folketrygdloven § 8-34 første ledd ytes sykepenger til selvstendig næringsdrivende med 65 % av sykepengegrunnlaget. Det er for selvstendig næringdrivende en ventetid slik at det ikke ytes sykepenger for de første 16 kalenderdagene regnet fra den dagen arbeidsuførheten oppstod. Skjer det en ny arbeidsuførhet innen 16 dager etter at folketrygden har ytt sykepenger, blir det ikke regnet en ny ventetid. Dette går fram av folketrygdloven § 8-34 annet ledd. En selvstendig næringsdrivende blir regnet som arbeidsufør fra det tidspunkt vedkommende søkte lege eller gav melding til Arbeids- og velferdsetaten, jf. folketrygdloven § 8-34 tredje ledd. Dette gjelder med mindre vedkommende har vært forhindret fra å gi melding eller søke lege og det godtgjøres at arbeidsuførheten oppstod på et tidligere tidspunkt. Sykepenger blir uansett ikke gitt før tidligst fra det tidspunkt vedkommende søkte lege som dokumenterer arbeidsuførheten, jf. folketrygdloven § 8-34 fjerde ledd jf. § 8-7 første ledd.

Sykepengegrunnlaget til selvstendig næringsdrivende skal svare til den pensjonsgivende årsinntekten, jf. folketrygdloven § 8-35 annet ledd. Etter folketrygdloven § 8-35 tredje ledd kan sykepengegrunnlaget i visse tilfeller fastsettes ved skjønn.

Det er mulighet for en selvstendig næringsdrivende å tegne forsikring som omfatter enten sykepenger med 65 % av sykepengegrunnlaget fra første sykedag, sykepenger med 100 % av sykepengegrunnlaget fra 17. sykedag eller sykepenger med 100 % av sykepengegrunnlaget fra første sykedag. Dette går fram og reguleres av folketrygdloven § 8-36.