Opphold i Norge og opptjeningstid

Opphold i Norge

Hovedregelen er at medlemmet må oppholde seg i Norge for å få rett til sykepenger. Det ytes sykepenger i utlandet i visse tilfeller. Det gjelder til person som er pliktig eller frivillig medlem i folketrygden utenfor Norge og til person som er innlagt i helseinstitusjon for norsk offentlig regning eller får oppholdet dekket etter avtale med et annet land om trygd. I tillegg går det an å søke om å få sykepenger utbetalt mens en er i utlandet i et begrenset tidsrom. Vedkommende må da godtgjøre at utenlandsoppholder ikke forlenger arbeidsuførheten eller hindrer Arbeids- og velferdsetatens kontroll. Disse reglene fremgår av folketrygdloven § 8-9.

I dom av Borgarting Lagmannsrett LB-2007-61181 kom lagmannsretten til at vilkårene for utbetaling av sykepenger i utlandet ikke var oppfylt. Søknaden var ikke tidsbegrenset og den trygdede hadde ikke godtgjort at utenlandsoppholdet ikke ville hindre trygdekontorets oppfølgning og kontroll.

Opptjeningstid

Det er enn opptjeningstid for å få rett til sykepenger. Medlemmet må ha vært i arbeid i minst fire uker umiddelbart før vedkommende ble arbeidsufør for å få rett til sykepenger. Likestilt med dette er tidsrom da det ble mottatt dagpenger under arbeidsløshet, sykepenger, ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon og stønad ved barns og andre nære pårørendes sykdom. Dette går fram av folketrygdloven § 8-2.