Om sykepenger

Sykepenger

Formålet med sykepenger er å kompensere for bortfall av arbeidsinntekt på grunn av arbeidsuførhet som skyldes sykdom eller skade, jf. folketrygdloven § 8-1.