Krav til aktivitet

Senest når arbeidsuførheten har vart åtte uker skal aktive arbeidsrelaterte tiltak iverksettes, jf. folketrygdloven § 8-6 første ledd. Det ytes graderte sykepenger dersom medlemmet delvis kan utføre sine vanlige eller nye arbeidsoppgaver etter tilrettelegging gjennom bedriftsinterne tiltak, jf. folketrygdloven § 8-6 annet ledd. I følge folketrygdloven § 8-6 tredje ledd kan det gis fulle sykepenger i en tidsbegrenset periode under aktivisering og arbeidstrening dersom medlemmet ikke kan utføre sine vanlige arbeidsoppgaver. Den tidsbegrensede perioden er i utgangspunktet opptil 4 uker, men kan være opptil 8 uker og også mer enn det dersom de bedriftsinterne tiltak fortsatt er nødvendig for at medlemmet skal beholded arbeidet. Etter forskrift om tilretteleggingstilskudd gis arbeidgiver kompensasjon for utgifter/merarbeid i forbindelse med tilretteleggingstiltak, slik at arbeidstakere med redusert arbeidsevne på grunn av sykdom eller skade kan beholde arbeidet. Fører ikke bedriftsinterne tiltak frem skal det snarest vurderes om arbeidsrettede tiltak bør prøves, jf. folketrygdloven § 8-6 fjerde ledd.

Det fremgår av folketrygdloven § 8-8 at medlemmet plikter å medvirke med å opplyse om egen funksjonsevne og bidra med å tilrettelegge arbeidet. Retten til sykepenger kan falle bort dersom medlemmet ikke medvirker eller nekter å ta i mot tilrettelagt arbeid.