Graderte sykepenger

Det kan ytes graderte sykepenger, jf. folketrygdloven § 8-13. Evnen til å utføre inntektsgivende arbeid må være nedsatt med minst 20 % for å få graderte sykepenger. Sykepengene beregnes på grunnlag av reduksjon i arbeidstiden og/eller inntektstap.

Det ytes for eksempel graderte sykepenger dersom medlemmet delvis kan utføre sine vanlige eller nye arbeidsoppgaver etter tilrettelegging gjennom bedriftsinterne tiltak, jf. folketrygdloven § 8-6 annet ledd.