Egenmelding

Egenmelding er at arbeidstaker selv melder fra til arbeidsgiver om arbeidsuførheten uten å vise legeerklæring. I følge folketrygdloven § 8-24 må arbeidstaker ha arbeidet minst to måneder hos arbeidsgiver for å få rett til benytte seg av egenmelding. Blir arbeidsforholdet avbrutt i under to uker regnes tidligere arbeidsforhold med. Blir arbeidsforholdet avbrutt i mer enn to uker må arbeidstaker som hovedregel arbeide i nye to måender for å få rett til å benytte seg av egenmelding. Når det gjelder avbrudd på grunn av permitering og militær- eller siviltjeneste trenger arbeidstaker bare å arbeide fire uker etter avbruddet for å kunne benytte seg av egenmelding igjen.

Egenmelding kan benyttes opptil tre kalenderdager om gangen, jf. folketrygdloven § 8-24 fjerde ledd. Selv om en arbeidsøkt strekker seg over et døgnskille, regnes det som en egenmeldingsdag. Oppstår det et nytt sykefravær innen 16 kalenderdager regnes tidligere dager med hvor det har blitt benyttet egenmelding.

I følge folketrygdloven § 8-24 femte ledd kan arbeidsgiver kreve legeerklæring når de tre egenmeldingsdagene er oppbrukt. Retten til sykepenger faller bort, også for egenmeldingsdagene, dersom legerklæring ikke legges fram. Det er et unntak for dette dersom arbeidstakeren har vært forhindret fra å søke lege og det er godtgjort at vedkommende var arbeidsufør fra et tidligere tidspunkt.

Arbeidsgiver kan, etter folketrygdloven § 8-26, kreve at arbeidstaker skriftlig bekrefter en muntlig egenmelding og dersom dette ikke gjøres, nekte sykepenger.

En arbeidsgiver kan i visse tilfeller nekte arbeidstaker sykepenger på grunnlag av egenmelding. Det gjelder når arbeidstaker har turnusordning eller andre forhold gjør at arbeidstakeren ikke kan møte på arbeid umiddelbart etter et sykefravær. Dette reguleres av folketrygdloven § 8-25. Ønsker arbeidsgiver å benytte seg av å nekte arbeidstaker egenmelding må det gis skriftlig melding om det.

Egenmelding kan i visse tilfeller tapes. Dette går fram av folketrygdloven 8-27. Det gjelder dersom arbeidsgiver har mistanke om at fraværet ikke skyldes sykdom eller arbeidstaker har hatt fire fravær de siste tolv måneder uten å legge fram legeerklæring. Arbeidtaker har rett til å uttale seg før en slik beslutning fattes. En beslutning om å ta fra arbeidstaker egenmeldingsretten skal revurderes av arbeidsgiver etter seks måneder.