Om pleiepenger

I følge folketrygdloven § 9-1 er formålet med pleiepenger å kompensere for bortfall av arbeidsinntekt i forbindelse med pleie av alvorlig syke barn og nære pårørende i livets sluttfase.

Det er folketrygden som yter pleiepenger. Ytelsen gis etter de samme reglene som for sykepenger, med unntak av reglene om ventetid. Folketrygden yter feriepenger av pleiepenger til arbeidstakere på 10,2 % av stønaden de første tolv uker. Dette går fram av folketrygdloven § 9-16 og § 9 17.