Generelle vilkår pleiepenger

Det er en opptjeningstid for å få rett til pleiepenger, jf. folketrygdloven § 9-2. Opptjeningstiden består i at medlemmet må ha vært i arbeid i minst fire uker umiddelbart før fraværet fra arbeidet.

I følge folketrygdloven § 9-3 første ledd må medlemmet ha tapt pensjonsgivende inntekt ved fravær fra arbeidet på grunn av pleie av barn eller nær pårørende. Videre er det et krav om en minsteinntekt på minst 50 % av grunnbeløpet.

Som hovedregel er det et vilkår at medlemmet oppholder seg i Norge, jf. folketrygdloven § 9 4.