Barn innlagt i helseinstitusjon

Det ytes pleiepenger til et medlem som har omsorg for et barn under 12 år som trenger kontinuerlig tilsyn og pleie, dersom barnet har er eller har vært innlagt i helseinstitusjon eller er behandlet poliklinisk i sykehus. Dette går fram av folketrygdloven § 9-10. Pleiepenger kan ikke gis til begge foreldrene samtidig. Men det er ikke bare barnets foreldre som kan få pleiepenger. Det er et vilkår at pleiebehovet strekker seg over mer enn syv kalenderdager. Retten gjelder til barnet fyller 18 år dersom det er kronisk sykt eller funksjonshemmet, jf. folketrygdloven § 9-10 annet ledd.

Den helseinstitusjon som har ansvaret for behandlingen av barnet, må legge fram legeerklæring om at medlemmet må være borte fra arbeidet, for at det skal kunne ytes pleiepenger, jf. folketrygdloven § 9-14 første ledd.

Etter folketrygdloven § 9-11a kan det gis graderte pleiepenger ned til 50 % når det delvis er etablert tilsyns- eller avlastningsordninger for barnet.