Alvorlig sykt barn og livets sluttfase

Alvorlig sykt barn

Pleiepenger ved omsorg for alvorlig sykt barn reguleres av folketrygdloven § 9-11. Etter denne bestemmelsen ytes det pleiepenger til et medlem som har omsorg for barn under 18 år som har en livstruende eller annen svært alvorlig sykdom eller skade, og dermed må oppholde seg i en helseinstitusjon mens barnet er innlagt, eller må være hjemme fordi barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie. I slike tilfeller er det anledning til å gi begge foreldrene pleiepenger samtidig dersom det er behov for det. Men det er ikke bare barnets foreldre som kan få pleiepenger.

Ved varige alvorlige sykdommer hos barnet, er utgangspunktet at retten til pleiepenger er begrenset til perioder hvor sykdommen er ustabil, jf. folketrygdloven § 9-11 annet ledd. Dersom barnet lider av en svært alvorlig sykdom som forverrer seg, kan det foreligge en kontinuerlig rett til pleiepenger. Pleiepenger kan også utbetales i startfasen av en svært alvorlig, varig sykdom. Et eksempel fra rettspraksis hvor det ble gitt en kontinuerlig rett til pleiepenger er Trygderettens femmedlemskjennelse sak nummer 04/03634. Her led barnet av ”Spielmeyer-Vogts sykdom», en alvorlig stoffskiftesykdom som førte til epileptiske anfall, tap av motoriske og mentale ferdigheter og tidlig død.

Den helseinstitusjon som har ansvaret for behandlingen av barnet, må legge fram legeerklæring om at medlemmet må være borte fra arbeidet, for at det skal kunne ytes pleiepenger, jf. folketrygdloven § 9-14 første ledd.

Etter folketrygdloven § 9-11a kan det gis graderte pleiepenger ned til 50 % når det delvis er etablert tilsyns- eller avlastningsordninger for barnet.

I følge folketrygdloven § 9-11 tredje ledd er det ingen aldersgrense på 18 år for å få pleiepenger ved omsorg for en psykisk utviklingshemmet person som har en livstruende eller annen svært alvorlig sykdom eller skade.

Pårørende i livets sluttfase

Det ytes pleiepenger til et medlem som i hjemmet pleier en nær pårørende i livets sluttfase, jf. folketrygdloven § 9-12. Dette kan ytes i opptil 20 dager. I følge folketrygdloven § 9-14 annet ledd må det legges fram legeerklæring fra den helseinstitusjonen eller den legen som har behandlet pasienten for å få rett til pleiepenger.