Nødvendig opplæring

Det ytes opplæringspenger til medlem som gjennomgår nødvendig opplæring ved en godkjent helseinstitusjon eller deltar på foreldrekurs ved et offentlig spesialpedagogisk kompetansesenter for å kunne ta seg av og behandle barn med funksjonshemning eller langvarig sykdom. Dette går fram av folketrygdloven § 9-13. Opplæringspenger kan gis selv om barnet har fylt 18 år. Det må legges fram legeerklæring om at opplæringen er nødvendig for å få rett til opplæringspenger, jf. folketrygdloven § 9-14 tredje ledd.