Omsorgspenger fra trygden

Omsorgspenger fra folketrygden reguleres i folketrygdloven § 9-9. Det ytes omsorgspenger fra folketrygden dersom arbeidstakeren ikke har rett til omsorgspenger fra en arbeidsgiver og har vært i arbeid i til sammen minst fire uker umiddelbart før fraværet. Omsorgespengene beregnes da på samme måte som sykepnger fra trygden.

Barnets eller barnepassers sykdom må dokumenteres med legeerklæring for å få omsorgspenger fra trygden, jf. folketrygdloven § 9-7 fjerde ledd.