Omsorgspenger fra arbeidsgiver

Folketrygdloven § 9-8 regulerer omsorgspenger fra arbeidsgiver. Arbeidsgiver yter omsorgspenger dersom arbeidsforholdet har vart i minst fire uker. Omsorgspengene beregnes etter de samme bestemmelsene som sykepengene og utgjør 100 % av sykepengegrunnlaget. Arbeidsgiveren kan få refusjon fra trygden. Det gjelder ved omsorgspenger til arbeidstaker som overstiger 10 stønadsdager og det gjelder for alle stønadsdager ved omsorgspenger til en arbeidstaker som bare har omsorg for et kronisk sykt eller funksjonshemmet barn over 12 år.

Barns eller barnepassers sykdom kan kreves dokumentert med legeerklæring fra og med den fjerde dagen. De tre første kalenderdagene kan arbeidstakeren gi egenmelding, jf. folketrygdloven § 9-7 tredje ledd.