Hovedvilkår for omsorgspenger

/ / / Hovedvilkår for omsorgspenger

I følge folketrygdloven § 9-1 er formålet med omsorgspenger å kompensere for bortfall av arbeidsinntekt i forbindelse med barns og barnepassers sykdom.

Generelle vilkår

Det er en opptjeningstid for å få rett til omsorgspenger, jf. folketrygdloven § 9-2. Opptjeningstiden består i at medlemmet må ha vært i arbeid i minst fire uker umiddelbart før fraværet fra arbeidet.

I følge folketrygdloven § 9-3 første ledd må medlemmet ha tapt pensjonsgivende inntekt ved fravær fra arbeidet på grunn av barns eller barnepassers sykdom. Videre er det et krav om en minsteinntekt på minst 50 % av grunnbeløpet. Inntektsgrensen gjelder bare for omsorgspenger fra yrygden og ikke for omsorgspenger fra arbeidsgiveren..

Som hovedregel er det et vilkår at medlemmet oppholder seg i Norge, jf. folketrygdloven § 9 4.

Barns eller barnepassers sykdom

I følge folketrygdloven § 9-5 første ledd gis det i visse tilfeller omsorgspenger til arbeidstakere som har omsorg for barn dersom de trenger å være borte fra arbeidet. Dette gjelder ved nødvendig tilsyn og pleie av et sykt barn i hjemmet eller i helseinstitusjon, ved oppfølging i form av legebesøk og lignende selv om barnet ikke er sykt eller pleietrengende den aktuelle dagen, dersom den som har det daglige tilsynet av barnet er syk eller er forhindret fra å passe barnet fordi vedkommende følger et annet barn til utreding eller til innleggelse i helseinstitusjon. Barnets eller barnepassers sykdom må dokumenteres med egenmelding eller legeerklæring, jf. folketrygdloven § 9-7 første ledd.

Fosterforeldre har også rett til omsorgspenger, jf. folketrygdloven § 9-5 annet ledd. Etter folketrygdloven § 9-5 tredje ledd gjelder retten til omsorgspenger i hovedsak til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år. Retten gjelder til og med året barnet fyller 18 år dersom barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet.