Antall dager med omsorgspenger

Antall dager med omsorgspenger går fram av folketrygdloven § 9-6. Den enkelte arbeidstaker kan i utgangspunktet gis omsorgspenger i opptil 10 stønadsdager i hvert kalenderår. Har arbeidstakeren omsorg for mer enn to barn, ytes det omsorgspenger i opptil 15 stønadsdager.

Arbeidstakere som er alene om omsorgen for barnet har mulighet til flere stønadsdager, henholdsvis 20 og 30 stønadsdager. I denne forbindelse regnes det også som å ha aleneomsorgen for et barn at den andre av barnets foreldre ikke kan ha tilsyn med barnet fordi vedkommende er funksjonshemmet eller innlagt i helseinstitusjon og lignende, jf. folketrygdloven § 9-6 tredje ledd. Selv om den ene av foreldrene er alene om den daglige omsorgen, kan stønadsdagene fordeles mellom foreldrene ut i fra avtalt samvær. Ved aleneomsorg for barnet går det også an at 10 av stønadsdagene overføres til ektefelle eller samboer når forholdet har vart i 12 måneder. I begge disse tilfellene kreves det at Arbeids- og velferdsetaten får skriftlig melding. Dette går fram av folketrygdloven § 9-6 femte og sjette ledd.

I følge folketrygdloven § 9-6 annet ledd kan det gis et tillegg på 10 stønadsdager for hvert kronisk sykt eller funksjonshemmet barn. Dersom arbeidstakeren er alene om omsorgen for barnet kan det gis opptil 20 stønadsdager for hvert kronisk eller sykt barn. Arbeids- og velferdsetaten må ha godtatt at barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet, jf. folketrygdloven § 9-6 fjerde ledd. Forskrift om utvidede omsorgspenger lister opp hvilke sykdommer og funksjonhemninger som godtas. Blant annet kreftsykdommer, betydelige hjerteskader og hjerneskader, autisme, medfødte misdannelser og ulike kroniske sykdommer er på listen. Det er en forutsetning at lidelsen medfører en markert høyere risiko for at foreldrene får fravær fra arbeidet for å ta seg av barnet når det er sykt.