Klage og søksmål

Klagerett

Vedtak etter folketrygdloven kan påklages til som hovedregel nærmeste overordnet organ, jf. folketrygdloven § 21-12 første ledd første punktum. Etter folketrygdloven § 12-21 tredje ledd første punktum skal klagen som utgangspunkt settes fram for det lokale NAV-kontoret der vedkommende bor. Fristen for å klage er seks uker, jf. folketrygdloven § 21-12 femte ledd.

Trygderetten

Etter at klageadgangen er benyttet, kan klageinstansens vedtak i følge folketrygdloven § 21 12 første ledd tredje punktum ankes inn for Trygderetten. Dette reguleres av lov om anke til Trygderetten av 16. desember 1966 nr. 9.

Lagmannsretten

Det er først når mulighetene for klage og anke etter folketrygdloven er nyttet fullt ut at et vedtak etter folketrygdloven kan bringes inn for de alminnelige domstoler, jf. folketrygdloven § 21-12 sjette ledd. Avgjørelser av Trygderetten kan normalt bringes direkte inn for Lagmannsretten.