Uttak av foreldrepenger

Uttak av foreldrepenger reguleres i folketrygdloven § 14-10. Ved fødsel kan foreldrepenger tidligst tas ut tolv uker før fødselen. Uavhengig av om det er valgt full eller redusert sats, kan moren senest ta ut foreldrepenger tre uker før fødselen. Faren kan ikke ta ut foreldrepenger de første seks ukene etter fødselen, bortsett fra utvidelsen av stønadsperioden som foreligger ved flerbarnsfødsler. Ved adopsjon kan foreldrepenger tidligst tas ut når foreldrene overtar omsorgen for barnet.

Foreldrepengene må tas ut innen tre år etter fødselen eller omsorgsovertakelsen ved adopsjon. Den som tar ut foreldrepenger må ha omsorgen for barnet. Et unntak fra dette er de seks første ukene etter fødselen hvor moren ikke trenger å ha omsorgen for barnet for å ta ut foreldrepenger. Det er i utgangspunktet et vilkår at den som tar ut foreldrepenger ikke er i arbeid. Det gis likevel graderte foreldrepenger ved delvis arbeid, jf. folketrygdloven § 14-16 første ledd. I følge lovforarbeidene Ot. prp. nr. 104 (2004-2005) punkt 7.6.2 er gradert uttak forbeholdt kombinasjonen av arbeid og omsorg for barnet.

Ved graderte foreldrepenger, skal uttaket tilsvare differansen mellom 100 % stilling og mottakers stillingsdel. Den delen av stønadsperioden som er forbeholdt moren er unntatt fra gradert uttak, jf. folketrygdloven § 14-16 annet ledd. Foreldrene kan ta ut graderte foreldrepenger samtidig. Foreldrenes samtidige uttak av foreldrepenger kan ikke overstige 100 % av den satsen som er valgt, jf. folketrygdloven § 14 10 sjette ledd. Dette gjelder ikke utvidelsen av stønadsperioden ved flerbarnsfødsler, ved adopsjon av flere barn samtidig eller ved uttak av fedrekvote. I følge folketrygdloven § 14-16 fjerde ledd forlenges uttaket dersom uttaket er mindre enn 100 % av valgt sats.

Det må foreligge en skriftlig avtale med arbeidsgiver om delvis arbeid for å kunne få gradert uttak av foreldrepenger og hver av foreldrene kan bare ta gradert uttak ut fra én arbeidsavtale av gangen. Selvstendig næringsdrivende og frilansere må ha en skriftlig avtale med Arbeids- og velferdsetaten for å få gradert uttak av foreldrepenger. Dette går fram av folketrygdloven § 14-16 femte ledd.

I utgangspunktet må foreldrepenger tas ut sammenhengende fra det tidspunkt uttaket starter, jf. folketrygdloven § 14-10 syvende ledd. I folketrygdloven § 14-11 gis det imidlertid hjemmel for å utsette uttak av foreldrepenger i visse tilfeller. Stønadsperioden må i alle tilfeller tas ut i minst seks uker før uttak av foreldrepenger kan utsettes. Utsatt uttak av foreldrepenger kan finne sted når den som mottar foreldrepenger har lovbestemt ferie eller er i inntektsgivende arbeid på heltid. Ved inntektsgivende arbeid på heltid, må det i så fall foreligge en skriftlig avtale med arbeidsgiver. For selvstendig næringsdrivende og frilansere må det foreligge skriftlig avtale med Arbeids- og velferdsetaten. Heltidsarbeidet må i utgangspunktet vare minst to uker, jf. Ot. prp. nr. 104 (2004-2005) punkt 7.6.3. Ved utsettelse forskyves hele uttaket av foreldrepenger i den perioden arbeidet varer.

Videre kan uttak av foreldrepenger utsettes dersom barnet er innlagt i helseinstitusjon. Dersom stønadsmottakeren på grunn av sykdom eller skade er helt avhengig av hjelp til å ta seg av barnet eller er innlagt i helseinstitusjon, kan også uttak av foreldrepenger utsettes, men slike forhold må dokumenteres med legeerklæring. I Trygderettens veiledende kjennelse sak nummer 03/02068 fikk en mor utsatt foreldrepenger for tidsrommet hun var innlagt på sykehus og for 14 dager hvor hun brukte krykker.

Hvis moren eller faren er alene om omsorgen for barnet, har han eller hun rett til å ta ut foreldrepenger den gjenværende delen av stønadsperioden, jf. folketrygdloven § 14-15.