Stønadsperioden for foreldrepenger

Ved fødsel er stønadsperioden 46 uker med full sats eller 56 uker med redusert sats. Stønadsperioden etter fødsel er 43 uker med full sats eller 53 uker med redusert sats. Ved adopsjon er stønadsperioden 43 uker med full sats eller 53 uker med redusert sats, tilsvarende for stønadsperioden etter fødsel. Dette går frem av folketrygdloven § 14-9 første og annet ledd.

Folketrygdloven § 14-9 tredje ledd sier hva som menes med full sats og redusert sats. Med full sats menes at foreldrepenger utbetales med 100 % av beregningsgrunnlaget. Redusert sats betyr at foreldrepenger utbetales med 80 % av beregningsgrunnlaget. Den som skal motta foreldrepenger, må velge sats ved begynnelsen av stønadsperioden, og valget gjelder hele stønadsperioden. Foreldrene må av administrative hensyn velge samme sats dersom de begge mottar foreldrepenger, jf. Ot. prp. nr. 52 (1999- 2000) punkt 11.3. Dette innebærer at det som oftest er mor som velger sats. Videre heter det i lovens forarbeider at far må kunne velge sats selv, dersom bare han skal ta ut foreldrepenger.

Når flere barn blir adoptert samtidig eller ved flerbarnsfødsler, blir stønadsperioden utvidet, jf. folketrygdloven § 14-9 fjerde ledd. Hvis full sats er valgt utvides stønadsperioden med fem uker. Hvis redusert sats er valgt, blir stønadsperioden utvidet med syv uker.

Etter folketrygdloven § 14-9 femte ledd kan stønadsperoden deles mellom foreldrene hvis begge foreldrene har rett til foreldrepenger. De siste tre ukene før fødsel og de første seks ukene etter fødsel er likevel forbeholdst moren. Faren har også ti uker som er forbeholdt ham, kalt fedrekvoten.

Hvis bare faren har rett til foreldrepenger, gjelder stønadsperioden etter fødsel eller stønadsperioden ved adopsjon som er 43 uker med full sats eller 53 uker med redusert sats. Det gjøres i tillegg fratrekk for seks uker som er den delen av stønadsperioden som er forbeholdt moren etter fødselen, jf. folketrygdloven § 14-14.

Hvis barnet dør i stønadsperioden, kan det tas ut foreldrepenger i opptil 6 uker av den gjenværende del av stønadsperioden, jf. folketrygdloven § 14-9 sjette ledd.