Opptjening av rett til foreldrepenger

Opptjening av rett til foreldrepenger reguleres av folketrygdloven § 14-6. For både mor og far opptjenes retten til foreldrepenger ved å være yrkesaktiv med pensjonsgivende inntekt i minst seks av de siste ti månedene før vedkommendes uttak av foreldrepenger tar til. Ved adopsjon må moren ha opptjent rett til foreldrepenger ved omsorgsovertakelsen. Den pensjonsgivende inntekten må for mor og far på årsbasis svare til minst halvparten av grunnbeløpet.

Tidsrom hvor det er gitt ytelse til livsopphold i form av dagpenger, sykepenger, stønad ved barns og andre nære pårørendes sykdom, foreldrepenger eller svangerskapspenger likestilles med yrkesaktivitet. Også visse andre tilfeller likestilles med yrkesaktivitet. Det gjelder blant annet tidsrom med lønn fra arbeidsgiver under permisjon i forbindelse med videre- og etterutdanning og etterlønn fra arbeidsgiver. I følge lovforarbeidene Ot. prp. nr. 104 (2004 2005) s. 15 skal også etterlønn fra arbeidsgiver utbetalt som engangssum likestilles med yrkesaktivitet. Ved vurderingen av hvor lang periode engangsutbetalingen skal fordeles på, skal avtalen mellom arbeidsgiver og arveidstaker legges til grunn hvis perioden fremgår av denne. I andre tilfeller mener departementet at perioden skal beregnes ved at engangssummen divideres på månedslønnen i den stillingen vedkommende hadde umiddelbart før opphør av arbeidsforholdet.

Da verneplikten er en lovpålagt samfunnsplikt og at den vernepliktige i mange tilfeller hinderes i å skaffe seg ordinært inntektsgivende arbeid som ville ha gitt opptjeningsrett til foreldrepenger, jf. Ot. prp. nr. 52 (1999-2000) kap. 9, likestilles også avtjening av militær-, siviltjeneste og obligatorisk sivilforsvarstjeneste med yrkesaktivitet.

Ventelønn etter tjenestemannsloven § 13 nr. 6 og vartpenger etter statens pensjonskasseloven § 24 tredje ledd, er de siste tilfellene som likestilles med yrkesaktivitet etter folketrygdloven § 14-6 tredje ledd.

Foreligger det ikke rett til foreldrepenger kommer en engangsstønad til utbetaling. Bestemmelsene om engangsstønad reguleres i folketrygdloven § 14-17. Per tidspunkt 2010 er engangsstønaden kroner 35 363.