Foreldrepenger

Foreldrepenger gis for å sikre inntekt for foreldre i forbindelse med fødsel og adopsjon. Barnets mor og far kan få foreldrepenger ved fødsel og ved adopsjon av barn under 15 år, jf. folketrygdloven § 14-5 første ledd.

I følge folketrygdloven § 14-5 annet ledd kan foreldrepenger som ved adopsjon ytes til person som har eller får tildelt foreldreansvaret.

Adopsjon av ektefellens barn gir som hovedregel ikke rett til foreldrepenger, jf. folketrygdloven § 14-5 tredje ledd. Finner adopsjonen sted mens stønadsperioden ved fødsel fortsatt løper, gis adoptivforelderen imidlertid tilsvarende rettigheter som fedre i den resterende del av stønadsperioden, likevel slik at plikten til å ta ut fedrekvote ikke kommer til anvendelse.

Ved adopsjon er det adoptivforeldrene som har rett til foreldrepenger og bestemmelsen angir utømmende hvilke barn som kan gi grunnlag for foreldrepenger ved adopsjon, jf. Ot.prp. nr. 29 (1995-96) s. 143.