Fedrekvote og fars uttak av foreldrepenger

/ / / Fedrekvote og fars uttak av foreldrepenger

Farens uttak av foreldrepenger reguleres i folketrygdloven § 14-13. I utgangspunktet kan faren bare ta ut foreldrepenger dersom moren etter fødselen eller omsorgsovertakelsen ved adopsjon går ut i arbeid eller utdannelse. Utdannelsen må være offentlig godkjent, som innebærer de utdanninger som gir rett til støtte fra Lånekassen, jf. Ot. prp. nr. 52 (1999-2000) punkt 4.3.

Hvis moren ikke ikke tar ut graderte foreldrepenger og går ut i deltidsarbeid etter fødselen eller omsorgsovertakelsen, blir farens foreldrepenger i utgangspunktet redusert tilsvarende. Det gjelder likevel ikke hvis morens stillingsdel utgjør minst 75 % av full arbeidstid, men slik at hvis moren arbeider 40 % kan faren bare ta ut 40 % foreldrepenger. Går moren ut i deltidsarbeid og tar ut graderte foreldrepenger, kan farens uttak av foreldrepenger ikke utgjøre mer enn tilsvarende morens stilingsandel, slik at hvis moren arbeider 40 % kan faren bare ta ut 40 % foreldrepenger. Dette gjelder imidlertid også hvor morens stillingsandel utgjør minst 75 % av full arbeidstid, slik at hvis moren arbeider 80 % kan faren bare ta ut 80 % foreldrepenger.

Faren kan også ta ut foreldrepenger dersom moren er innlagt i helseinstitusjon eller på grunn av syksom og skade ikke kan ta seg av barnet. Dette må dokumenteres med legeerklæring. Farens rett til å ta ut foreldrepenger i disse tilfellene gjelder også i de første seks ukene etter fødselen som i utgangspunktet er forbeholdt moren. I Trygderettens veiledende kjennelse sak nummer 05/00514 kunne faren ta ut foreldrepenger, da moren ble ansett å ikke kunne ta seg av barnet på grunn av smerte, svimmelhet og tretthet. Hun var under utredning for kronisk tretthetssyndrom. Retten uttalte at dersom det var tvil måtte hensynet til barnet veie tyngst. Dersom moren deltar i introduksjonsprogram på heltid etter introduksjonsloven kapittel 2 eller deltar på kvalifiseringsprogram på heltid etter Lov om sosiale tjenester i NAV, kan også faren ta ut foreldrepenger.

Bestemmelsen om at moren må gå ut i arbeid, ta utdannelse, være innlagt i helseinstituasjon, ikke kan ta seg av barnet, gå på intrduksjons- eller kvalifiseringsprogram, gjelder ikke ved uttak av fedrekvoten og utvidelsen av stønadsperioden ved flerbarnsfødsler eller ved adopsjon av flere barn samtidig, jf. folketrygdloven § 14-13 sjette ledd.

Far kan ikke ta ut foreldrepenger de første seks ukene etter fødselen, jf. folketrygdloven § 14 10 første ledd. Dette gjelder også fedrekvoten.

Fedrekvoten er 10 uker av stønadsperioden som er forbeholdt faren. Det er bare dersom morens yrkesaktivitet i opptjeningstiden har svart til minst halv stilling og faren har rett til foreldrepenger, at det er en fedrekvote. Da fedrekvoten er forbeholdt faren, blir stønadsperioden forkortet hvis fedrekvoten ikke blir tatt ut, med mindre faren på grunn av sykdom eller skade er helt avhengig av hjelp til å ta seg av barnet eller er innlagt i helseinstitusjon. Dette må i så fall dokumenteres. Moren trenger ikke gå ut i arbeid, utdannelse eller lignende for at faren kan ta ut fedrekvoten, men fedrekvoten kan bare tas ut samtidig med at moren tar ut graderte foreldrepenger opptil 50 % av valgt sats. Reglene om fedrekvote går fram av folketrygdloven § 14-12.