Beregning av foreldrepenger

Foreldrepenger beregnes på grunnlag av vedkommendes inntekt, jf. folketrygdloven § 14-7 første ledd. Inntekt opp til seks ganger grunnbeløpet regnes med og det ytes foreldrepenger med 100 % av dette beregningsgrunnlaget. For arbeidstakere er dette likt som for sykepenger. Også selvstendig næringsdrivende ytes foreldrepenger med 100 % av beregningsgrunnlaget.

I følge folketrygdloven § 14-7 annet ledd kan inntekten i de seks beste månedene av de siste ti månedene legges til grunn i et visst tilfelle. Det er for en kvinne som mottar dagpenger under arbeidsløshet.

Etter folketrygdloven § 14-7 tredje ledd skal beregningsgrunnlaget minst svare til en årsinntekt på tre ganger grunnbeløpet for medlem som avtjener militær- eller siviltjeneste eller obligatorisk sivilforsvarstjeneste i opptjeningstiden og tjenesten har vart eller var ment å vare mer enn 28 dager.

Foreldrepenger ytes for fem dager i uken, jf. folketrygdloven § 14-7 fjerde ledd.

Etter folketrygdloven § 14-8 gis det i noen grad feriepenger av utbetalt foreldrepenger. Feriepenger ytes til arbeidstakere med 10,2 % av utbetalte foreldrepenger for de første 12 ukene av hver stønadsperiode. Dersom foreldrepenger utbetales med redusert sats, ytes det feriepenger for de første 15 ukene.