Varigheten av dagpenger

En full stønadsperiode med dagpenger utgjør 104 uker dersom medlemmet har hatt arbeidsinntekt på minst to ganger grunnbeløpet i sist avsluttende kalenderår eller i gjennomsnitt i de siste tre avsluttende kalenderårene. Har inntekten vært lavere enn dette, utgjør full stønadsperiode med dagpenger 52 uker. Dette går fram av folketrygdloven § 4-15 første ledd.

I lovforarbeidene i Ot. prp. nr. 15 (2002-2003) s. 10 er begrunnelsen på hvorfor dagpengeperiodens maksimale varighet er differensiert, at personer som har hatt en langvarig tilknytning til arbeidsmarkedet og som har vært avhengige av sin arbeidsinntekt til livsopphold, skal få stønad i lengre tid enn personer som i mindre grad har vært avhengige av sin arbeidsinntekt for livsopphold.

Generelt er det viktig at personer ikke forblir passive ledige lenge og det er grunn til å tro at overgangen fra ledighet øker med når ledighetsperioden nærmer seg slutten, slik at det er av betydning hvor lenge stønadsperiodene er, jf. Ot. prp. nr. 15 (2002-2003) s.11.

Det følger av folketrygdloven § 4-15 annet og tredje ledd at inkludert i stønadsperioden er forlenget ventetid, tidsbegrenset bortfall av dagpenger og også alle uker som er med i beregningsperioden ved graderte dagpenger for medlem med uregelmessig arbeidstid i meldeperioden.

Medlem over 64 år kan få dagpenger uavbrutt fram til fylte 67 år, jf. folketrygdloven § 4-17.

For medlem som får dagpenger etter avtjent verneplikt, ytes dagpengene i 26 uker, jf. folketrygdloven § 4-19 annet ledd.

Det er i visse tilfeller mulig å gjennoppta en løpende stønadsperiode uten ny prøving av kravet til minsteinntekt, uten ny ventetid og uten at dagpengegrunnlaget fastsettes på nytt. Etter folketrygdloven § 4-16 første ledd kan det gjøres ved avbrudd på inntil 52 uker. Medlem som har hatt avbrudd i stønadsperioden på grunn av arbeid i minst 12 uker, kan likevel kreve at dagpengegrunnlaget fastsettes på nytt. Antall uker før stønadsavbruddet regnes da med i en full stønadsperiode.

Dersom avbruddet skyldes deltakelse i arbeidsmarkedstiltak, avtjening av verneplikt eller sykdom på grunn av graviditet, kan en løpende stønadsperiode gjennopptas uten ny prøving uten hensyn til begrensingen på avbrudd inntil 52 uker. Dette går fram av folketrygdloven § 4-16 annet ledd. Det er et vilkår at medlemmet melder seg som arbeidssøker innen en uke etter at arbeidsmarkedstiltaket eller vernepliktstjenesten opphørte.

Medlem som er under utdanning har ikke samme mulighet til å gjenoppta en løpende stønadsperiode uten ny prøving, og kan bare gjøre dette ved avbrudd i stønadsperioden i inntil 12 uker, jf. folketrygdloven § 4-16 tredje ledd.