Grunnvilkår for dagpenger

Dagpenger under arbeidsløshet gis for å delvis dekke bortfall av arbeidsinntekt ved arbeidsløshet, jf. folketrygdloven § 4-1.

Opphold i Norge

Etter folketrygdloven § 4-2 må medlemmet oppholde seg i Norge for å ha rett til dagpenger. Dette må ses i sammenheng med bestemmelsen i folketrygdloven § 4-5 om at medlemmet må være reell arbeidssøker for å ha rett til dagpenger. Det kan vanskelig sies å være reell arbeidssøker hvis en ikke oppholder seg i Norge.

Det er gjort noen presiseringer og unntak fra vilkåret om opphold i Norge i dagpengeforskriften kapittel 1. Her heter det at det ytes dagpenger til medlem som oppholder seg på Svalbard, forutsatt at medlemmet er villig til å ta arbeid på fastlandet. Når det gjelder medlem som har vært ansatt i åremålsstilling, utbetales likevel ikke dagpenger under opphold på Svalbard når åremålsstillingen er utløpt. Videre er et medlem bosatt i utlandet som er berettiget til forskutterte dagpenger for perioder hvor vedkommende har lønnskrav ved konkurs, og som er tilmeldt Arbeids- og velferdsetaten, ved retur til bosettingslandet unntatt fra kravet om opphold i Norge. Til sist heter det at et medlem som mottar dagpenger under etablering av egen virksomhet, kan ved midlertidig opphold i utlandet og etter søknad få utbetalt dagpenger uten å oppholde seg i Norge, forutsatt at utenlandsoppholdet er en integrert del av etableringsprosessen.

Det er gitt en egen forskrift om arbeidsledighetstrygd ved tilpasning av EØS-avtalen Rådsforordning 1408/71. Her heter det blant annet i § 1-1 første ledd at helt arbeidsløse personer som søker arbeid i andre EØS-land eller Sveits kan beholde norske dagpenger i inntil 3 måneder. Det stilles vilkår om at de etter å ha blitt arbeidsledige har stått tilmeldt Arbeids- og velferdsetaten som reell arbeidssøker i minst 4 uker før avreisen, med rett til dagpenger. Forskriften stiller videre krav om å stå tilmeldt arbeidsformidlingen i det landet det søkes arbeid i og regulerer også forhold som tilbakekomst til Norge, overføring av tryde- og arbeidsperioder mellom landene og likestiling av arbeidsperioder i landene.