Bortfall av dagpenger

I følge foletrygdloven § 4-21 faller retten til dagpenger bort når medlemmet ikke lenger fyller vilkårene om å være reell arbeidssøker. Retten til dagpenger inntrer på nytt når medlemmet igjen fyller vilkårene om å være reell arbeidssøker.

Retten til dagpenger faller bort når medlemmet fyller 67 år, jf. folketrygdloven § 4-23. Da inntrer retten til å motta alderspensjon.

Medlemmet kan velge ytelse dersom det har rett til dagpenger og samtidig fyller vilkårene for rett til en annen ytelse til livsopphold etter folketrygdloven som skal dekke samme inntektstap i samme tidsrom. Retten til dagpenger faller da bort når medlemmet velger å motta den andre ytelsen. Dette går fram av folketrygdloven § 4-24.

For medlem som har visse reduserte ytelser fra folketrygden, reduseres dagpengene, jf. folketrygdloven § 4-25.

Tidsbegrenset bortfall av dagpenger kan skje dersom medlemmet uten rimelig grunn nekter å motta lønnet arbeid, hvor som helst i Norge og uavhengig av om det er på heltid eller deltid. Det kan likeledes skje dersom medlemmet uten rimelig grunn nekter å delta på arbeidsmarkedstiltak eller å møte til konferanse hos Arbeids- og velferdsetaten etter innkalling. Tidsbegrenset bortfall av dagpenger reguleres i folketrygdloven § 4-20. Dersom medlemmet selv uten rimelig grunn unnlater å skaffe seg inntekt som arbeidstaker i stønadsperioden, faller også retten til dagpenger bort i et begrenset tidsrom. Bare forhold som ikke ligger lenger tilbake i tid enn seks måneder kan tas i betraktning. Under bortfallsperioden må medlemmet stå tilmeldt Arbeids- og velferdsetaten og fylle vilkårene for rett til dagpenger.

Dagpengene bortfaller som hovedregel åtte uker i første omgang og tolv uker hvis slike forhold inntreffer to ganger innenfor de siste tolv måneder. Dersom slike forhold inntreffer tre ganger innenfor de siste tolv måneder, faller dagpengene bort i seks måneder. Det er en forutsetning at det på grunn av de tidligere forholdene har vært gjort vedtak om forlenget ventetid eller bortfall av dagpenger. Vedrørende å ikke møte til konferanse hos Arbeids- og velferdsetaten etter innkalling er bortfallet av dagpenger noe mer moderat. Dette går fram av folketrygdloven § 4-20 tredje, fjerde og femte ledd.

Det er oppstilt et unntak fra reglene om tidsbegrenset bortfall i folketrygdloven § 4-20 siste ledd. Det skal ikke fastsettes tidsbegrenset bortfall for medlem som har sagt opp sin stilling for å flytte med ektefelle eller samboer til nytt arbeidssted et annet sted i landet dersom vedkommende kan regnes som reell arbeidssøker selv om vedkommende bare søker arbeid innenfor et begrenset geografisk område. Det gjelder for eksempel dersom tungtveiende sosiale hensyn knyttet til omsorgsansvar for små barn tilsier det.

Det kan gjøres vedtak om å utestenge medlem fra retten til dagpenger i visse tilfelle, jf. folketrygdloven § 4-28. Det gjelder dersom et medlem har gitt uriktige opplysninger eller har unnlatt å gi opplysninger om forhold som har betydning for retten til dagpenger og vedkommende var klar eller burde vært klar over dette. Utestengning fra retten til dagpenger varer i inntil 12 uker første gang og inntil 26 uker ved gjentakelser de siste tre årene.