Beregning av dagpenger

/ / / Beregning av dagpenger

Dagpengene regnes ut etter dagpengegrunnlaget. Reglene om dagpengegrunnlaget går fram av folketrygdloven § 4-11. Dagpengegrunnlaget fastsettes ut fra medlemmets utbetalte arbeidsinntekt i det siste kalenderåret før vedkommende satte fram søknad. Dersom det gir et høyere grunnlag, fastsettes dagpengegrunnlaget i stedet ut fra gjennomsnittlig arbeidsinntekt i de tre siste avsluttede kalenderårene. Sykepenger, omsorgspenger, pleiepenger, opplæringspenger, svangerskapspenger og foreldrepenger, samt dagpenger tas også med i dagpengegrunnlaget. Inntekten justeres i forhold til endringer i grunnbeløpet. Inntekt over seks ganger grunnbeløpet regnes ikke med.

For medlem som får dagpenger etter avtjent verneplikt, utgjør dagpengegrunnlaget tre ganger grunnbeløpet, jf. folketrygdloven § 4-19 tredje ledd.

Dagpengene utbetales fem dager i uken, jf. folketrygdloven § 4-12 første ledd. Dagsatsen er 2,4 promille av dagpengegrunnlaget.

I følge folketrygdloven § 4-12 annet ledd ytes det et barnetilleg til den som forsørger barn som selv er medlem i folketrygden eller som oppholder seg i Norge. Barnetillegg kan kun ytes til en av forsørgerne. I dagpengeforskriften kapittel 7 er det gitt nærmere regler om barnetillegg. Det heter her at barnetillegget ytes med 17 kroner per dag for hvert barn fem dager i uken.

Mottar et medlem dagpenger i mer enn åtte uker i løpet av et kalenderår, ytes det ferietillegg til dagpengene, jf. folketrygdloven § 4-14 første ledd. Det følger av folketrygdloven § 4-14 annet ledd at ferietillegget utgjør 9,5 % av dagpengene som er utbetalt i kalenderåret. Det utbetales snarest mulig etter utgangen av ferieopptjeningsåret, eller når medlemmet har hevet dagpenger i en full stønadsperiode, jf. folketrygdloven § 4-14 tredje ledd.

Dagpenger inklusive barnetillegg, men eksklusive ferietillegg, kan ikke utgjøre mer enn 90 % av medlemmets dagpengegrunnlag, jf. folketrygdloven § 4-12 tredje ledd.

Det kan ytes graderte dagpenger. Det reguleres av folketrygdloven § 4-13. Graderte dagpenger ytes til medlem som er delvis arbeidsløs og får mindre arbeidsinntekt fordi arbeidstiden per uke er blitt redusert eller fordi vedkommende ikke har fått fulltids arbeid. I tillegg ytes graderte dagpenger til medlem som er delvis permittert. Graderte dagpenger ytes bare når vanlig arbeidstid i perioden medlemmet må melde seg til Arbeids- og velferdsetaten er redusert med minst 50 % i forhold til den arbeidstiden vedkommende hadde før arbeidstiden ble redusert. Det er gjort unntak for medlem som har uregelmessig arbeidstid i meldeperioden. Har medlemmet da regelmessig arbeidstid i en periode som er lengre enn en meldeperiode, beregnes dagpengene etter reduksjon i arbeidstid i denne perioden. Dagpengene utgjør en så stor del av fulle dagpenger som reduksjonen i arbeidstiden utgjør i forhold til medlemmets arbeidstid før den ble redusert.