Tilleggsstønader

Formålet med tilleggsstønad er for å kompensere for bestemte utgifter som medlemmer har i forbindelse med arbeidsrettede tiltak, jf. folketrygdloven § 11-1 annet ledd.

For å få rett til tilleggsstønader må medlemmet være mellom 16 og 67 år, jf. folketrygdloven § 11-4 første ledd.

Det kan i følge folketrygdloven § 11-12 blant annet gis tilleggstønader til bøker og undervisningsmateriell, reiseutgifter, hjemreiser, flytting, barnetilsyn og bolig. Forskrift om tilleggsstønader etter ftrl. kap. 11 utdyper nærmere forholdene omkring tilleggsstønader.