Reduserte arbeidsavklaringspenger

Dersom medlemmet har tapt hele sin arbeidsevne gis det fulle arbeidsavklaringspenger, jf. folketrygdloven § 11-18 første ledd. Ved delvis tap av arbeidsevne reduseres arbeidsavklaringspengene slik at ytelsen svarer til den del av arbeidsevnen som er tapt, jf. folketrygdloven § 11-18 annet ledd. Et eventuelt barnetillegg reduseres på samme måte. Det stilles krav til at arbeidsevnen må være nedsatt med minst 40 % for at det skal gis reduserte arbeidsavklaringspenger. Ytelsen faller først bort når mottakeren arbeider mer enn 60 %, jf. lovforarbeidene Ot. prp. nr. 4 (2008-2009) s. 80. I følge folketrygdloven § 11-18 tredje ledd gjøres beregningen av reduserte arbeidsavklaringspenger ved å ta utgangspunkt i forholdet mellom 37,5 timer per uke og det antall timer vedkommende har vært eller kunne vært i inntektsgivende arbeid. Det skal ta hensyn til redusert mulighet til inntektsgivende arbeid på grunn av behandling eller deltakelse på arbeidsrettet tiltak. Lovens forarbeider eksemplifiserer dette: ”Har man for eksempel redusert arbeidsevne på 50 prosent, men deltar på tiltak på fulltid, skal det likevel kunne ytes fulle arbeidsavklaringspenger”, jf. Ot. prp. nr. 4 (2008 2009) s. 80.

Arbeidsavklaringspengene kan i visse tilfeller reduseres med et lavere antall timer enn det timeantall som er arbeidet. Etter lovforarbeidene Ot. prp. nr. 4 (2008-2009) s. 80 er lønnen i enkelte godkjente arbeidsrettede tiltak ikke basert på vanlige prinsipper for avlønning. Når medlemmet arbeider i et arbeidsrettet tiltak uten lønn eller med lønn inntil grunnbeløpet etter folketrygdloven § 11-18 fjerde ledd, kan reduksjonen skje på grunnlag av produktiv arbeidstid og ikke på grunnlaag av faktisk arbeidet tid, jf. lovforarbeidene Ot. prp. nr. 4 (2008-2009) s. 80. Også når medlemmet i et tiltak i arbeidsmarkedsbedrift er lærling etter forskrift om arbeidsavklaringspenger § 8, kan arbeidsavklaringspengene reduseres med et lavere antall timer enn det timetall som er arbeidet.

Et unntak for at arbeidsevnen må være nedsatt med 40 % for at det skal gis reduserte arbeidsavklaringspenger følger av folketrygdloven § 11-18 femte ledd. Det kan gis arbeidsavklaringspenger når medlemmet arbeider inntil 80 % og er nær ved å komme i fullt arbeid. Dette gjelder for inntil seks måneder.

Etter folketrygdloven § 11-19 første ledd anses medlemmet ikke for å ha hele arbeidsevnen nedsatt dersom vedkommende i samme tidsrom får ytelse fra arbeidsgiver. Det kan for eksempel være ytelse som gis i forbindelse med oppsigelse eller fratreden. Økonomiske ytelser fra nåværende eller tidligere arbeidsgiver fører til at arbeidsavklaringspengene reduseres med samme beløp. Reduseringen av arbeidsavklaringspengene skjer da krone for krone, jf. forskrift om arbeidsavklaringspenger § 14. De økonomiske ytelsene deles inn i perioder ved at de deles på medlemmets tidligere månedslønn. Feriepenger fører ikke til reduksjon av arbeidsavklaringspengene.