Medlemskap, alder og opphold

Forutgående medlemsskap

Et vilkår for å få rett til arbeidsavklaringspenger er minst tre års medlemsskap i folketrygden umiddelbart før det settes fram krav om arbeidsavklaringspenger. Alternativt er vilkåret minst ett års medlemsskap i folketrygden umiddelbart før det settes fram krav om arbeidsavklaringspenger, men dette forutsetter at medlemmet i denne tida har vært i fysisk og psykisk i stand til å utføre et ordinært inntektsgivende arbeid. Disse vilkårene om medlemsskap i folketrygden gjelder ikke for flyktninger som er medlem i folketrygden. Reglene om forutgående medlemsskap fremgår av folketrygden § 11-2.

I forskrift om arbeidsavklaringspenger § 1 er det gitt regler om når vilkåret om forutgående medlemsskap i folketrygden kan fravikes. Vilkåret kan fravikes når det av særlige grunner er rimelig. Det gjelder blant annet dersom periodene uten medlemsskap har vært kortvarige, stønadstilfellet oppstod mens søkeren var medlem i folketrygden eller søkeren har tidligere hatt langvarig tilknytning til folketrygden.

Opphold i Norge

Som hovedregel må medlemmet oppholde seg i Norge for å ha rett til arbeidsavklaringspenger, jf. folketrygdloven § 11-3 første ledd. Etter folketrygdloven § 11-3 annet ledd gis arbeidsavklaringspenger til et medlem som oppholder seg i utlandet, dersom det i henhold til sin aktivitetsplan deltar på arbeidsrettede tiltak eller får medisinsk behandling i utlandet. Et annet unntak for kravet om opphold i Norge er dersom perioden i utlandet er begrenset og det godtgjøres at den ikke hindrer gjennomføringen av den fastsatte aktiviteten og Arbeids- og Velferdsetatens kontroll og oppfølgning. Dette går fram av folketrygdloven § 11-3 tredje ledd.

Alder

Det følger av folketrygdloven § 11-4 annet ledd at for å ha rett til arbeidsavklaringspenger må medlemmet være mellom 18 og 67 år.