Beregning og utbetaling av arbeidsavklaringspenger

/ / / Beregning og utbetaling av arbeidsavklaringspenger

Grunnlaget for beregning

Grunnlaget for beregning av arbeidsavklaringspenger fremgår av folketrygdloven § 11-15. Det er medlemmets pensjonsgivende inntekt året før arbeidsevnen ble nedsatt med minst halvparten som i utgangspunktet er beregningsgrunnlaget. Alternativt kan beregningsgrunnlaget for arbeidsavklaringspenger fastsettes ut fra gjennomsnittet av den pensjonsgivende inntekten i de tre siste kalenderårene før arbeidsevnen ble nedsatt med minst halvparten dersom dette gir et høyere beregningsgrunnlag.

Det er pensjonsgivende inntekt opp til seks ganger grunnbeløpet som regnes med i grunnlaget for arbeidsavklaringspenger. Grunnlaget for arbeidsavklaringspenger reguleres alltid i samsvar med endringer i grunnbeløpet.

Arbeidsavklaringspengenes størrelse

Arbeidavklaringspenger ytes med 66 % av beregningsgrunnlaget, jf. folketrygdloven § 11-16 første ledd. Etter folketrygdloven § 11-16 annet ledd er minste årlige ytelse er 1,97 ganger grunnbeløpet.

Det er en egen minste årlige ytelse for et medlem som får sin arbeidsavne nedsatt før fylte 26 år. Det gjelder ved alvorlig og varig sykdom, skade eller lyte som er klart dokumentert. Minst årlige ytelse er da 2,44 ganger grunnbeløpet, jf. folketrygdloven § 11-16 tredje ledd. Dette gjelder selv om medlemmet har vært mer enn 50 % yrkesaktiv etter fylte 26 år, så lenge kravet settes fram før medlemmet fyller 36 år. Det kan gis slike arbeidsavklaringspenger tidligst fra og med 20 års dagen til vedkommende.

Arbeidsavklaringspenger ytes for fem dager i uken, jf. folketrygdloven § 11-17. Ved å dele den årlige ytelsen på 260 fremkommer dagsatsen.

Det gis et barnetillegg til dem som forsørger barn. Dette reguleres av folketrygdloven § 11-16 fjerde ledd. Begge foreldrene kan få barnetillegg dersom de begge mottar arbeidsavklaringspenger. Også fosterbarn regnes som barn dersom medlemmet har forsørget fosterbarnet i de to siste årene før krav om barnetillegg blir satt fram eller fosterhjemsordningen har en varig karakter. Dersom et barn har inntekt over grunnbeløpet eller mottar barnepensjon regnes det som selvforsørget. Det gis ikke barnetillegg når barnet er selvforsørget. I følge forskrift om arbeidsavklaringspenger § 7 er barnetillegget 27 kroner per dag for hvert barn fem dager i uka. Arbeidsavklaringspenger medregnet barnetillegg kan ikke utgjøre mer enn 90 % av beregningsgrunnlaget for arbeidsavklaringspenger, jf. folketrygdloven § 11-16 femte ledd.

Utbetaling

I følge folketrygdloven § 11-13 fjerde ledd gis arbeidsavklaringspenger tidligst fra den dag det ble satt fram krav om ytelsen. Utbetalingen skjer etterskuddsvis, jf. forskrift om arbeidavklaringspenger § 15. Arbeidsavklaringspenger kan i visse tilfeller utbetales forskuddsvis etter forskrift om arbeidsavklaringspenger § 16. Det gjelder ved jul/nyttår og påske for en periode på inntil 14 dager. Medlemmet plikter da å melde fra om endringer av betydning og betale tilbake eventuelt for mye utbetalt arbeidsavklaringspenger.