Aktivitet og oppfølging

Aktivitet

Medlemmet må selv bidra aktivt med å komme i arbeid for å ha rett på arbeidsavklaringspenger, jf. folketrygdloven § 11-8. Egenaktiviteten skal tilpasses den enkelte og fastsettes når arbeidsavklaringspengene innvilges. I følge lovforarbeidene Ot. prp. nr. 4 (2008-2009) s. 77 vil hovedaktiviteten for de fleste mottakere være å motta behandling for å bedre inntektsevnen eller delta på arbeidsrettede tiltak.

Etter folketrygdloven § 11-9 faller arbeidsavklaringspengene bort ved fravær fra den fastsatte aktiviteten inntil vilkårene for arbeidsavklaringspenger igjen er oppfylt. Dette gjelder ikke fravær på inntil en dag per meldeperiode. Det gjelder heller ikke ved fravær på grunn av dokumenterte sterke velferdsgrunner eller sykdom og skade. Det kan kreves legeerklæring ved fravær som skyldes sykdom.

Dersom fravær fra den fastsatte aktiviteten fører til vanskeligheter med gjennomføringen, skal det vurderes på nytt om vilkårene for arbeidsavklaringspenger fortsatt er oppfylt, jf. forskrift om arbeidsavklaringspenger § 5.

Oppfølging

Arbeids- og Velferdsetaten skal gi mottakere av arbeidsavklaringspenger jevnlig oppfølging, jf. folketrygdloven § 11-11 første ledd. Ved innvilgelse av arbeidsavklaringspenger skal det avtales individuelle oppfølgingstidspunkter, jf. folketrygdloven § 11-11 annet ledd. Under oppfølgingen skal det vurdres om vilkårene for rett til arbeidsavklaringspenger fremdeles er oppfylt og om medlemmet har den ønskede fremdrift. I følge forskrift om arbeidsavklaringspenger § 4 skal det fastsettes minst ett årlig oppfølgingstidspunkt.